Röjning

Kursen är på 4 dagar, 1 dag inne och 3 dagar ute. Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt test.

För den som genomfört webbutbildningen Röjning med godkänt i det teoretiska testet kan kursen kortas till 3 dagar. Avslutning med praktiskt test.

Kursanordnare

AB Vericate
alfta Skogstekniska Utbildning
Gammelkroppa skogsskola
Hushållningssällskapet Värmland
Hushållningssällskapet Örebro
Jolo AB
Jällagymnasiet
Kalix Naturbruksgymnasium
Kvinnerstaskolan
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Naturbruksgymnasiet Ljusdal
Naturbruksgymnasiet Osby
Naturbruksgymnasiet Uddetorp
Nordfor Training & Consulting AB
SCA Skog AB
Skedomskolan Sollefteå gymnasium
SkogsJonas
Skogsstyrelsen
Sveaskogs Förvaltnings AB
Svenljunga naturbruksgymnasium
Svensk Skogsservice AB Gustafsson
Torsta AB
TorstenP.skog
Utbildning Skog Färna AB

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal som arbetar med röjmotorsåg i ungskogsröjning och förröjning.

Innehåll

Ståndorts- och produktionsfaktorer
Ståndortsklassificering och bonitering
Trädartskännedom
Trädslagens ståndortskrav
Röjningsformer vid ungskogsröjning beroende på produktionsinriktning
Förröjning och hyggesrensning
Naturvärdesbedömning, förenklad
Hänsyn till natur- och kulturmiljövård vid röjningsarbete
Ekonomi och teknik
Planering och uppföljning

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- kunna ståndortsklassificera och ståndortsbonitera vanlig skogsmark
- kunna gynna rätt trädslag utifrån ståndortens produktionsförutsättningar
- känna igen olika lövträdsarter och buskar med fokus på arter som har höga biologiska värden
- kunna olika röjningsformer samt anpassa röjningsform efter beståndets förutsättningar samt uppdragsgivarens önskemål
- kunna göra en förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper som inte ska röjas eller där röjningen ska förstärka     de biologiska värdena
- kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med ungskogsröjning och förröjning

- förstå vikten av att röja fram och dra undan ris på fornlämningar och övriga kulturlämningar i samband med ungskogsröjning ach förröjning 

- känna igen forn- och kulturminnen i skogsmark och praktiskt kunna ta hänsyn till dessa vid röjningsarbete
- kunna planera objekt inför röjning med avseende på naturhänsyn, kulturmiljövård, ståndortsanpassning och arbetseffektivitet
- kunna följa upp röjningsarbete med syfte att garantera arbetskvalitet för uppdragsgivaren
- känna till de faktorer som påverkar kostnaderna och produktiviteten vid röjning
- kunna göra en bortsättning av röjningsarbete
- känna till grunderna i en säker och effektiv teknik vid motormanuell röjning
- förstå betydelsen av skötsel och underhåll av röjningsutrustning.

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare