Natur- och kulturmiljövård - förnyelse

Kursen är speciellt framtagen för att långsiktigt säkerställa de kompetenskrav som PEFC ställer på de som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket. 

Omfattning:

Alternativ 1: Webbutbildning Miljöhänsyn inklusive klarat teoretiskt test, därefter kurs 1 dag (8 timmar) inkl. praktiskt test och ett kort teoretiskt test.
Alternativ 2: Kurs 1,5 dag (12 timmar) inkl. praktiskt och teoretiskt test.

Enligt PEFC ska förnyelsekursen genomföras minst vart 5:e år.

Kursanordnare

A. Ringströms Skog AB
AB Vericate
alfta Skogstekniska Utbildning
Blekinge Naturbruksgymnasium
F:a Annika Gustavsson
Foran Sverige AB
Företagskompassen AB
Gammelkroppa skogsskola
Greensway AB
HL Skogsrevision AB
Holmen Skog
Hushållningssällskapet Småland och Blekinge
Hushållningssällskapet Värmland
Hushållningssällskapet Örebro
JABA Skog
Jolo AB
Jällagymnasiet
Kalix Naturbruksgymnasium
Kvinnerstaskolan
Natur- & Skogstjänst i Sverige AB
Naturbruksgymnasiet Burträsk
Naturbruksgymnasiet Osby
Naturbruksgymnasiet Södra Viken
Naturbruksgymnasiet Uddetorp
Nordfor Training & Consulting AB
Nya Svensk Uppdragsutbildning AB
Pelle Ström
Pyrola Skog AB
Region Naturbruk Halland
Ryssbygymnasiet AB
Rådgivarna i Sjuhärad
Skedomskolan Sollefteå gymnasium
Skogscertifiering Prosilva AB
Skogsekologikonsulten
Skogsstyrelsen
Stefan Olheden Skogskonsulting
Stora Segerstad naturbrukscentrum
Sveaskogs Förvaltnings AB
Svensk Skogsservice AB Gustafsson
Södra Skogsägarna
Torsta AB
TorstenP.skog
utbildareSKOG.se
Utbildning Skog Färna AB
Vreta Utbildningscentrum
Åsanova AB
Älvdalens Utbildningscentrum AB

Målgrupp

De som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom skogsbruket.

Förkunskaper

Genomförd grundkurs (kursen Natur- och kulturmiljövård eller kurser som har minst motsvarande innehåll). 

Innehåll

Innehållet i kursdagen ska fokusera på ny kunskap inom natur och kulturmiljöområdet, nya rutiner etc. som har tillkommit under senare år. Utgångspunkter är erfarenheter från tidigare utbildningar, revisionsrapporter från skogsrevisioner inom certifieringssystemen och Pollytaxen, samt regel- och ev. lagändringar som berör ämnesområdet. En viss repetition av innehållet från grundutbildningen bör också ingå.

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren:
- Kunna de viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
- känna till samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
- känna till begreppen biologisk mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
- känna till hotbilden mot den biologiska mångfalden
- känna till de naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
- kunna göra en förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper och koppla denna till målklasser och traktdirektiv
- kunna genomföra praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
- känna till de negativa miljöeffekter på vattenekosystem, som avverkningsarbete och transporter kan medföra
- känna till innehållet i EU’s vattendirektiv
- kunna bedöma risken för körskador och veta hur man undviker dessa
- översiktligt känna till naturvård i landskapsperspektiv och dess syfte
- kunna vad de olika målklasserna står för i en Grön skogsbruksplan
- kunna tillämpbara kriterier i FSC resp. PEFC
- känna till kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC
- översiktligt känna till den lagstiftning och de samrådsrutiner som berör hänsyn till och vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar
- känna igen olika typer av forn- och kulturminnen, från olika tider, som kan förekomma i skogsmark
- kunna praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen
- känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer

Kursanordnare

Kontakta kursanordnare för information om kurstillfällen mm och anmälan. Klicka på Visa kursanordnare för att se var i landet kursanordnare som anorndar kursen finns.

Visa kursanordnare